دوره آموزش HTML

دوره آموزش HTML5

Introduction to HTML

What is HTML ویدئو

0:01:44

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Why Should We Learn HTML ویدئو

0:02:36

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Is HTML a Programming Language ویدئو

0:02:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Getting Started

File vs Folder ویدئو

0:04:41

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
File Extensions ویدئو

0:12:05

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Create First .html File ویدئو

0:03:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Write First HTML code ویدئو

0:10:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
About Editors & IDEs ویدئو

0:08:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working with VSCode ویدئو

0:16:24

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Best Practices for Naming & Organizing Files & Folder ویدئو

0:10:42

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Document Structure

Structure of a Web Page ویدئو

0:12:53

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Tag Structure ویدئو

0:15:13

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Self-Closing Tags ویدئو

0:05:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Parent-Child Structure ویدئو

0:02:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Chrome DevTools ویدئو

0:15:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Doctype Declaration ویدئو

0:03:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Body vs Head ویدئو

0:05:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Title Tag ویدئو

0:02:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Meta Tags - UTF8 ویدئو

0:08:48

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Comment ویدئو

0:08:06

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Code Like a Pro

Tab Key ویدئو

0:10:04

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Prettier Extension ویدئو

0:06:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
LiveServer Extension ویدئو

0:07:28

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Some VSCode Shortcuts ویدئو

0:10:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Text Formatting and Semantic Markup

Paragraph Tag ویدئو

0:07:18

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Headings ویدئو

0:15:32

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Bold-Italic-Underline ویدئو

0:10:20

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Other Text Formatting Tags ویدئو

0:10:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Line Breaks - Horizontal Rules - Spaces ویدئو

0:12:40

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Special Characters And Symbols ویدئو

0:04:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Abbreviations, Quotes, Time ویدئو

0:16:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
RTL Configuration ویدئو

0:04:17

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Global Attributes

What Are Global Attributes ویدئو

0:07:00

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
ID Attribute ویدئو

0:08:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Other Global Attributes ویدئو

0:14:18

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Block Elements vs Inline Elements

Block Elements vs Inline Elements ویدئو

0:09:56

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Links And Navigation

Link Tag And External Links ویدئو

0:09:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
How To Create Phone Link ویدئو

0:06:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
How To Create Mail Link ویدئو

0:03:31

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Linking To Internal Custom Element ویدئو

0:05:29

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Linking To Local HTML Pages (Absolute vs Relative Address) ویدئو

0:16:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Images and Media

Image ویدئو

0:25:45

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Audio ویدئو

0:15:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Video ویدئو

0:15:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Lists

Unordered Lists ویدئو

0:04:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Ordered Lists ویدئو

0:04:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Nested Lists ویدئو

0:07:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Component Based Vision & Wrapping Elements

What is a Component ویدئو

0:22:37

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Wrapper Tags ویدئو

0:23:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
SEO & HTML Semantic Elements

What is SEO ویدئو

0:07:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Parts of a Website ویدئو

0:09:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Example Of Semantic & Non-Semantic Tags ویدئو

0:12:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Tables

Usage of Tables ویدئو

0:02:38

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Row And Data ویدئو

0:11:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Structure ویدئو

0:13:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Merging ویدئو

0:12:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table, tr And td Attributes ویدئو

0:16:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Forms And Input

Role Of Forms In Web Development ویدئو

0:04:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Form Structure ویدئو

0:18:02

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Query String (URL Parameters) ویدئو

0:17:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Label ویدئو

0:09:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Text Input ویدئو

0:22:48

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Password Input ویدئو

0:05:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTTP Methods GET vs POST ویدئو

0:05:54

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Form Action Attribute ویدئو

0:05:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Color, Email, URL, Date ویدئو

0:09:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Numeric Inputs ویدئو

0:09:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
File Input ویدئو

0:10:59

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Checkbox ویدئو

0:08:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Radio Button ویدئو

0:11:42

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Textarea ویدئو

0:11:31

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Select And Drop-down ویدئو

0:13:06

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Submit And Reset Input ویدئو

0:04:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید

این دوره به درد کیا میخوره؟

این دوره به درد کیا نمیخوره؟

اگر به تازگی تصمیم گرفتی که وارد فضای طراحی سایت بشی و برنامه نویسی وب رو یاد بگیری اولا که بهت تبریک میگم چون قطعا از این تصمیمت پشیمون نخواهی شد چون واقعا حوزه کاری باحال و لذت بخشیه و دوم اینکه اگر تو این مسیر بمونی و قوی ادامه بدی و البته علاقمند باشی بهش، قطعا میتونه خیلی پولساز هم باشه برات.

برنامه نویسی HTML چه بدرد میخوره؟ که چی مثلا؟

پایه ترین مهارتی که هر شخصی که تو فضای وب باید حتما حتما بلد باشه زبان HTML هست. یادگیری این زبان برای ورود به حوزه های کاری زیر پیش نیاز محسوب میشه :

 • طراحی سایت اختصاصی
 • طراحی سایت با وردپرس و جوملا و سایر CMS ها (CMS چیست؟)
 • سئو و بهینه سازی وب سایت
 • اگر میخواید در نهایت یک برنامه نویس فرانت اند باشید
 • اگر میخواید در نهایت یک برنامه نویس بک اند باشید
 • اگر میخواید در نهایت یک برنامه نویسی فول استک باشید
 • و به طور کلی تمام حوزه های مرتبط با وب

پس یادگیری اصولی HTML رو اصلا شوخی نگیرید اگرچه که خیلی ها با این زبان بی گناه شوخی هایی میکنن و دعوا دارن سر اینکه آیا اصلا HTML زبان هست یا نه که در پاسخ به این دوستان باید بگم.

آیا HTML زبان برنامه نویسی محسوب میشه؟

 • بله HTMLزبان هست اما یک زبان برنامه نویسی نمیشه بهش گفت
 • در هر صورت چه زبان برنامه نویسی باشه چه نه، تمام سایت های جهان دارن ازش استفاده میکنن و با وجود سادگیش، شما بدون دونستن این زبان هرگز نمیتونی هیچ وب سایتی رو طراحی کنی
5
8 بررسی
7
0
0
0
0

8 reviews for دوره آموزش HTML5

حذف فیلترها
 1. Verified owner سامان جهان (خریدار محصول)

  سلام آموزش شما عالی و فن بیان بسیار فوق العاده.
  بنده یه سوال داشتم
  این دوره کامله؟یعنی بعد از این دوره میتونیم cssرو شروع به یادگیری کنیم؟

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلام خدمت شما
   سلامت باشید خوشحالم که مفید بوده براتون
   بله بعد از این دوره میتونید زبان css رو شروع کنید

 2. Verified owner نرگس چراغی (خریدار محصول)

  آقا چه دوره ای بود
  بریم واسه css

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   خوشحالم که مفید بوده برای شما
   موفق و پیروز باشید

 3. Verified owner M_Pious (خریدار محصول)

  عالی

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سپاس از نظر شما🙏

 4. Verified owner رضا نعمتی (خریدار محصول)

  بسیار دقیق و کامل ممنون از زحمات شما

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلام رضا جان
   خواهش میکنم آقا خوشحالم که برات مفید بوده محتوای دوره

 5. Verified owner Ho3in_kj (خریدار محصول)

  عالی بود خسته نباشید

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلامت باشید ممنون از شما

 6. Verified owner محمد جواد دوست محمدی (خریدار محصول)

  عالی بود مرسی از شما

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلامت باشی آرزوی موفقیت برای شما

 7. Verified owner Parsa Talebian (خریدار محصول)

  بهترین دوره html ایران

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلامت باشی دوست عزیز نظر لطفته خوشحالم که برات مفید بوده

 8. Verified owner زینب نوحه خوان (خریدار محصول)

  👌🏻👌🏻

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علیرضا محمدی کردخیلی

علیرضا محمدی کردخیلی

توسعه‌دهنده ارشد وب

 • موسس آکادمی وبسیلا
 • دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه مهارت های بنیادین در شهر های هوشمند
 • CIW Web Development Professional
 • CS50x Certificate From Harvard University

690,000 تومان