آموزش برنامه نویسی فرانت اند پروژه محور – دوره جامع Front End

درباره پخش ویدیو دوره نهایت فرانت اند آکادمی وبسیلا - علیرضا محمدی کردخیلی
(عمیق ترین دوره یادگیری فرانت‌اند در ایران)

نمونه جلسات دوره نهایت فرانت‌اند 👇🏻

درباره پخش ویدیو دوره نهایت فرانت اند آکادمی وبسیلا
این پکیج شامل دوره های زیر است :

+دوره فرانت‌اند و هوش مصنوعی برای نخستین بار در ایران (به زودی)

برگزاری دورهمی‌های هفتگی با دانشجویان دوره :

ارائه مدرک پایان دوره :

گواهی پایان دوره دانشجویان آکادمی وبسیلا - مدرک طراحی سایت
دوره نهایت فرانت اند - آموزش کامل فرانت اند
نظرات دانشجویان دوره نهایت فرانت‌اند
پروژه‌های عملی
برخی از مشتریان آکادمی وبسیلا

چرا دوره فرانت اند آکادمی وبسیلا ؟

Introduction to HTML

What is HTML ویدئو

0:01:44

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Why Should We Learn HTML ویدئو

0:02:36

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Is HTML a Programming Language ویدئو

0:02:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Getting Started

File vs Folder ویدئو

0:04:41

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
File Extensions ویدئو

0:12:05

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Create First .html File ویدئو

0:03:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Write First HTML code ویدئو

0:10:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
About Editors & IDEs ویدئو

0:08:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working with VSCode ویدئو

0:16:24

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Best Practices for Naming & Organizing Files & Folder ویدئو

0:10:42

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Document Structure

Structure of a Web Page ویدئو

0:12:53

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Tag Structure ویدئو

0:15:13

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Self-Closing Tags ویدئو

0:05:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Parent-Child Structure ویدئو

0:02:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Chrome DevTools ویدئو

0:15:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Doctype Declaration ویدئو

0:03:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Body vs Head ویدئو

0:05:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Title Tag ویدئو

0:02:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Meta Tags - UTF8 ویدئو

0:08:48

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Comment ویدئو

0:08:06

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Code Like a Pro

Tab Key ویدئو

0:10:04

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Prettier Extension ویدئو

0:06:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
LiveServer Extension ویدئو

0:07:28

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Some VSCode Shortcuts ویدئو

0:10:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Text Formatting and Semantic Markup

Paragraph Tag ویدئو

0:07:18

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Headings ویدئو

0:15:32

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Bold-Italic-Underline ویدئو

0:10:20

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Other Text Formatting Tags ویدئو

0:10:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Line Breaks - Horizontal Rules - Spaces ویدئو

0:12:40

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Special Characters And Symbols ویدئو

0:04:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Abbreviations, Quotes, Time ویدئو

0:16:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
RTL Configuration ویدئو

0:04:17

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Global Attributes

What Are Global Attributes ویدئو

0:07:00

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
ID Attribute ویدئو

0:08:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Other Global Attributes ویدئو

0:14:18

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Block Elements vs Inline Elements

Block Elements vs Inline Elements ویدئو

0:09:56

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Links And Navigation

Link Tag And External Links ویدئو

0:09:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
How To Create Phone Link ویدئو

0:06:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
How To Create Mail Link ویدئو

0:03:31

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Linking To Internal Custom Element ویدئو

0:05:29

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Linking To Local HTML Pages (Absolute vs Relative Address) ویدئو

0:16:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Images and Media

Image ویدئو

0:25:45

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Audio ویدئو

0:15:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Video ویدئو

0:15:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Lists

Unordered Lists ویدئو

0:04:46

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Ordered Lists ویدئو

0:04:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Nested Lists ویدئو

0:07:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Component Based Vision & Wrapping Elements

What is a Component ویدئو

0:22:37

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Wrapper Tags ویدئو

0:23:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
SEO & HTML Semantic Elements

What is SEO ویدئو

0:07:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Parts of a Website ویدئو

0:09:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Example Of Semantic & Non-Semantic Tags ویدئو

0:12:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Tables

Usage of Tables ویدئو

0:02:38

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Row And Data ویدئو

0:11:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Structure ویدئو

0:13:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Merging ویدئو

0:12:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table, tr And td Attributes ویدئو

0:16:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Forms And Input

Role Of Forms In Web Development ویدئو

0:04:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTML Form Structure ویدئو

0:18:02

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Query String (URL Parameters) ویدئو

0:17:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Label ویدئو

0:09:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Text Input ویدئو

0:22:48

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Password Input ویدئو

0:05:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
HTTP Methods GET vs POST ویدئو

0:05:54

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Form Action Attribute ویدئو

0:05:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Color, Email, URL, Date ویدئو

0:09:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Numeric Inputs ویدئو

0:09:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
File Input ویدئو

0:10:59

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Checkbox ویدئو

0:08:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Radio Button ویدئو

0:11:42

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Textarea ویدئو

0:11:31

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Select And Drop-down ویدئو

0:13:06

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Submit And Reset Input ویدئو

0:04:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دوره متخصص CSS

CSS Version 3

مفاهیم اولیه زبان CSS ویدئو

00:10:04

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
شروع کار با زبان CSS ویدئو

00:41:26

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
انواع روش های کدنویسی CSS ویدئو

00:17:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
CSS Background & Colors ویدئو

00:46:49

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
CSS Borders ویدئو

00:28:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Margin & Padding ویدئو

00:27:56

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Width & Height ویدئو

00:39:13

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Box Model ویدئو

00:12:08

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Text Style ویدئو

00:30:51

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Link Style ویدئو

00:20:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
List Style ویدئو

00:20:55

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Table Style ویدئو

00:30:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Display ویدئو

00:21:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Position ویدئو

00:37:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Overflow ویدئو

00:09:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Float ویدئو

00:27:10

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
کارگاه آموزشی طرح بندی وب سایت - بخش اول ویدئو

01:08:15

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
کارگاه آموزشی طرح بندی وب سایت - بخش دوم ویدئو

00:57:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
مینی پروژه : CSS Dropdown Menu ویدئو

00:46:10

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Responsive Design - @Media ویدئو

00:35:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
استفاده از آیکن ها در وب سایت | FontAwesome ویدئو

00:38:32

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
CSS Advanced Selectors ویدئو

01:03:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
افزودن فونت فارسی دلخواه به پروژه ویدئو

00:27:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
مینی دوره Flex-Box

بهترین ماژول برای طرح بندی سایت

مقدمه ویدئو

00:05:56

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
سایر روش های طرح بندی سایت ویدئو

00:10:41

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
شروع کار با Flex-box ویدئو

00:04:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Justify-Content & Align-items ویدئو

00:06:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Flex-Direction ویدئو

00:05:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Align-Self ویدئو

00:02:49

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Flex-Grow (میزان خودخواهی) ویدئو

00:10:15

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Flex-Shrink (میزان بخشندگی) ویدئو

00:07:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
مدیریت ترتیب فلکس آیتم ها ویدئو

00:03:29

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Flex Shorthand ویدئو

00:02:51

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
فایل تمرین فایل ضمیمه

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Intro & Getting Started

What is JavaScript ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
JavaScript in Action ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
What is ECMAScript ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Setting Up a Development Environment ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Running JavaScript In The Browser ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Variables, Data Types, Operators And More

Using The Console ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Comments & Shortcuts ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Values and Variables ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Case Styles ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
let, const, var ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Primitive Data Types ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Reference Data Type ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Statically vs. Dynamically Typed ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Basic Operators ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Alert and Prompt ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Strings and Template Literals ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Type Conversion ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Type Coercion ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
NaN, Infinity ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working with Control Structures (Control Flow)

Comparison Operators ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Taking Decisions-if, else Statements ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Truthy and Falsy Values ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Boolean Logic ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Logical Operators ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
The Conditional (Ternary) Operator ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
The switch Statement ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
The for Loop ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
The while and do-while Loops ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Breaking and Continuing in Loops ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Functions (Basics)

Introducing Functions ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Classic Functions ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Returning Values ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Function Declarations vs Expressions ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Arrays (Basics)

Introduction to Arrays ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Add Elements to Array ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Basic Array Methods ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Slice and Splice ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Objects (Basics)

Introduction to Objects ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Object Methods ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Combination of Arrays and Objects ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
More on Strings

Working With Strings - Part 1 ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working With Strings - Part 2 ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working With Strings - Part 3 ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working with DOM

Module Introduction ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Window Object in JavaScript ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Document Object Model (DOM) ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
DOM Selectors - Single Element ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
DOM Selectors - Multiple Elements ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Manipulating Element Text and HTML ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Traversing the DOM - Overview ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
DOM Traversing Downwards ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
DOM Traversing Upwards ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
DOM Traversing Sideways ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Adding Elements via HTML in Code ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Create and Remove Elements ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Manipulating Styles & Classes ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Manipulating id, value and other attributes ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Using Dataset (Data Attributes) ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events (Basics)

Module Introduction ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge#1 (Modal) - Event Listener ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #2 (Todo List) ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #2 (Todo List) - Event Object ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Mouse Events ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #2 (Todo List) - Keyboard Events ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #3 (Form Validation) - Input Events Part 1 ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #3 (Form Validation) - Input Events Part 2 ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #3 (Form Validation) - Refactoring ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #3 (Form Validation) - Form Submit Event ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #4 (XY) - Removing Event Listeners ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Challenge #5 (Counter) - HTML Event Attributes ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Event Handler ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Data Structures and Modern Operators (ES6+)

Module Introduction ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Destructuring Arrays ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Destructuring Objects ویدئو

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دوره متخصص Bootstrap 5

اولین دوره آموزش بوت استرپ ورژن 5 در ایران !

بوت استرپ چیست؟ مفهوم Framework ویدئو

00:15:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
نصب و راه اندازی بوت استرپ ویدئو

00:16:54

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Layout - Containers ویدئو

00:11:24

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Layout - Breakpoints ویدئو

00:27:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Layout - Grids ویدئو

00:58:13

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Layout - Alignment ویدئو

00:46:00

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Content - Typograrphy - Images - Tables ویدئو

00:53:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Bootstrap Colors ویدئو

00:14:36

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Bootstrap Margin & Padding ویدئو

00:29:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Components : Accordion ویدئو

00:18:45

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Components : Alerts ویدئو

00:15:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Components : Navigation Bar ویدئو

00:42:29

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Components : Button - Badge ویدئو

00:49:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
بوت کمپ طراحی قالب شرکتی

پکیج تکمیلی دوره بوت استرپ

GitHub Repository URL رایگان

لینک گیت هاب پروژه جهت دریافت آخرین تغییرات

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
ایجاد زیرساخت پروژه ویدئو

00:13:55

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی قسمت TopBar ویدئو

00:55:42

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
رسپانسیو کردن قسمت TopBar ویدئو

00:25:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی NavBar (بخش اول) ویدئو

01:00:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی NavBar (بخش دوم) ویدئو

00:27:13

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی سکشن اسلایدر ویدئو

00:44:54

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
طراحی جعبه ویژگی های پایین اسلایدر ویدئو

00:18:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
طراحی سکشن درباره ما ویدئو

00:27:47

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
طراحی سکشن خدمات ما ویدئو

00:20:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
سکشن شمارنده (آمار و ارقام شرکت) ویدئو

00:50:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی سکشن مقالات ویدئو

00:23:04

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی سکشن اخبار جدید ویدئو

00:21:17

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
بخش نظرات مشتریان ویدئو

00:44:01

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
بخش همکاران ما ویدئو

00:14:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی مودال و سکشن ویدئو ویدئو

00:32:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
طراحی سکشن خبرنامه ویدئو

00:23:56

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پیاده سازی فوتر ویدئو

00:40:31

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
رفع ایرادات جزئی و جمع بندی نهایی ویدئو

00:29:04

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دوره پلاگین های طلایی جاوا اسکریپتی

معرفی دوره ویدئو

0:10:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
ساخت اسلایدر حرفه ای با SwiperJs ویدئو

01:08:08

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دوره جامع Git & GitHub

گیت چیه؟ ویدئو

00:08:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
نصب گیت ویدئو

00:02:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
تفاوت Git , GitHub و GitLab ویدئو

00:05:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Configuring Git ویدئو

00:05:32

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Git Workflow ویدئو

00:03:00

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Initializing a Repository ویدئو

00:03:34

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Staging & Unstaging Files ویدئو

00:20:32

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Committing Changes ویدئو

00:28:37

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Popular Git GUIs ویدئو

00:20:48

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Checking Out a Commit ویدئو

00:17:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Ignoring Files ویدئو

00:13:01

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Branches Intro ویدئو

00:05:45

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Working With Branches ویدئو

00:16:57

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Stashing ویدئو

00:12:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Merging ویدئو

00:06:11

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Fast Forward Merges ویدئو

00:08:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Three Way Merges ویدئو

00:18:27

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
See Merged Branches ویدئو

00:04:05

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Merge Conflicts ویدئو

00:11:52

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
GIT Reset ویدئو

00:20:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دوره متخصص jQuery

معرفی دوره / jQuery چیه؟ ویدئو

02:21

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
شروع کار با جی کوئری در محیط توسعه ویدئو

27:51

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Selectors ویدئو

30:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events - بخش 1 ویدئو

48:19

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events - بخش 2 - Focus & Blur ویدئو

23:53

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events - بخش 3 - Change ویدئو

10:37

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events - بخش 4 - Submit & Form Validation ویدئو

33:19

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Events - بخش 5 - توابع scroll و resize ویدئو

23:15

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Effects ویدئو

25:34

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Callback Function ویدئو

14:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Animate - بخش 1 ویدئو

27:38

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Animate - بخش 2 (مینی پروژه) ویدئو

36:30

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
نحوه کار با متد Stop ویدئو

10:36

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Method Chaining ویدئو

12:02

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Get Data From HTML Elements - بخش 1 ویدئو

13:22

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Get Data From HTML Elements - بخش 2 ویدئو

13:35

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Get Data From HTML Elements - بخش 3 ویدئو

13:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Set Data From HTML Elements - بخش 1 ویدئو

07:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Set Data From HTML Elements - بخش 2 ویدئو

14:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Set Data From HTML Elements - بخش 3 ویدئو

11:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
مینی پروژه : Dynamic Link ویدئو

09:00

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Add ویدئو

09:40

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Remove ویدئو

06:07

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
مینی پروژه : Dynamic Rows ویدئو

40:33

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery CSS - بخش 1 ویدئو

09:23

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery CSS - بخش 2 ویدئو

10:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Dimensions ویدئو

15:36

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
jQuery Traversing ویدئو

12:28

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Traversing - Ancestors ویدئو

15:16

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Traversing - Descendants ویدئو

26:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Traversing - Siblings ویدئو

21:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Traversing - Filter ویدئو

13:50

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
Asynchronous JavaScript And XML

AJAX چیه؟

09:27

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
API - Request - Response - Load Method

21:14

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
ایجاد API Server با PHP/Laravel

22:49

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
AJAX $.get

24:39

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
AJAX $.post

32:03

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
کارگاه طراحی سایت وکالت آنلاین

پیاده سازی عملی پروژه واقعی کارفرما

پروژه طراحی سایت وکالت آنلاین - بخش اول ویدئو

01:49:58

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پروژه طراحی سایت وکالت آنلاین - بخش دوم ویدئو

01:40:24

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پروژه طراحی سایت وکالت آنلاین - بخش سوم ویدئو

00:30:43

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پروژه طراحی سایت وکالت آنلاین - بخش چهارم ویدئو

01:59:09

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
پروژه طراحی سایت وکالت آنلاین - بخش پنجم ویدئو

01:39:40

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
دانلود نسخه نهایی پروژه فایل ضمیمه

خصوصی
این دوره خصوصی است برای دسترسی کامل باید دوره را خریداری کنید
آموزش رو جایی ببین که خودشون پروژه طراحی سایت میگیرن

طبق آخرین آمار و ارقام، در سال 2020 بیش از یک میلیون شغل برنامه نویسی کامپیوتر در آمریکا وجود داشت. در حالی که این مقدار در اروپا 700،000 شغل است.

در ایران نیز روزانه هزاران شغل برنامه نویسی کامپیوتر در مراجع مختلف آگهی می شود که بخش قابل توجهی از آن ها مربوط به حوزه وب و طراحی سایت است.

امروز در آکادمی وبسیلا قصد داریم به مهارت هایی که برای ورود به بازار کار این رشته مورد نیاز است بپردازیم.

فرانت اند چیست؟

برنامه نویسی فرانت اند یکی از شاخه های بسیار مهم توسعه نرم افزار است. به لطف این تخصص است که صفر تا صد ظاهر وب سایت شما شکل می گیرد. هرچه مهارت و تجربه ی شما در این کار بیشتر باشد،  توانایی طراحی وب سایت های جذاب تر و زیبا تری را خواهید داشت. به همین دلیل است که هر ساله تقاضا برای جذب نیروی متخصص فرانت اند رو به افزایش است.

یک برنامه نویس فرانت اند چه کار می کند؟

یک Front-End Developer تشکیل دهنده بخش اصلی هر تیم فعال در حوزه وب است که در ارتباط نزدیکی با شخص Back-End Developer کار می کند.

در حالی که شخص توسعه دهنده Back-End بر روی عملکرد توابع و بخش های درونی سیستم تمرکز می کند، برنامه نویس فرانت اند مشغول طراحی هر آنچه که کاربران در ظاهر سایت خواهند دید می شود.

آنها قالبا مسئول این موارد هستند :

 • تبدیل ماکت ها و طرح های گرافیکی به صفحات استاندارد وب
 • بهینه سازی سرعت بارگذاری سایت
 • ارتباط با توسعه دهنده بک اند برای هماهنگی چگونگی نقل و انتقال اطلاعات
 • تست ظاهر سایت جهت داشتن تمام امکانات مورد نظر کارفرما و کاربران سایت

مسیر صفر تا صد برنامه نویسی فرانت اند

مسیر صفر تا صد آموزش فرانت اند

HTML

واژه ی HTML مخفف عبارت Hyper Text Markup Language بوده که شامل المنت هایی است که ساختار پایه صفحات وب سایت های مختلف بر آن استوار است. به عنوان مثال موارد مختلف یک وب سایت مانند عناوین، پاراگراف ها، جداول، تصاویر، ویدئو ها و… به وسیله این زبان تعریف می شود.این المنت های HTML به وسیله ی علامت های <> که تگ نامیده می شوند معرفی می شوند.

یادگیری زبان HTML بسیار آسان است!

یادگیری زبان HTML آسان است. با این وجود امکاناتی که برای ساخت صفحات وب به شما می دهد فوق العاده قدرتمند است. پس اولین قدم در راه یادگیری فرانت اند، آموزش HTML می‌باشد.

CSS

پس از یادگیری زبان HTML و ایجاد ساختار اولیه صفحات وب سایت نوبت به رنگ و لعاب دادن به آن است. برای فهم بهتر تفاوت میان HTML و CSS به تصاویر زیر توجه کنید.

کاربرد css چیست؟

یک مثال عملی برای یادگیری رابطه HTML و CSS :

در واقع اگر یک وب سایت را به یک ساختمان تشبیه کنیم، زیربنا و اسکلت ساختمان همان زبان HTML می شود. از طرف دیگر رنگ دیوار ها و نمای ساختمان برایمان نقش CSS را خواهد داشت.

JavaScript

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که به وسیله آن می توان امکانات و ویژگی های پیچیده تری را به صفحات وب اضافه کرد. به عنوان مثال محتوای زمان بندی شده (مانند اسلایدر تصاویر موجود در وب سایت ها که به طور اتوماتیک هر چند ثانیه یک بار تصویر آن عوض می شود)، گوگل مپ، انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی و… . جاوا اسکریپت مقداری پیچیده تر از HTML و CSS می باشد که  در لایه ی سوم کیک استاندارد تکنولوژی های وب قرار می گیرد.

تکنولوژی های طراحی و توسعه وب سایت

فریم ورک چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم به ادامه مسیر صفر تا صد کد نویسی فرانت اند بپردازیم باید راجع به مفهومی به نام فریم ورک (FrameWork) توضیحاتی را بیان کنیم و ببینیم که واژه ی فریم ورک به چه معناست؟

برای توضیح مفهوم فریم ورک توجه شما را به مثالی جلب می کنیم :

دو زبان فارسی و کردی را در نظر بگیرید. هر دوی آن ها تقریبا از حروف الفبای یکسانی تشکیل شده اند اما یادگیری این دو زبان نیازمند دوره های آموزشی کاملا جداگانه است.

در دنیای کامپیوتر نیز زبان های مختلفی مانند HTMLCSSJavaScript وجود دارد که هر کدام از آن ها ممکن است چندین فریم ورک داشته باشند.

اما چرا این فریم ورک ها به وجود آمده اند و استفاده کردن از آن ها چه فایده ای برای ما خواهد داشت؟

 • کاهش میزان کد نویسی برنامه نویس
 • افزایش سرعت کدنویسی
 • به عبارت دیگر استفاده از فریم ورک ها موجب می شود تا برنامه نویس بتواند در زمان کمتر مقدار بیشتری از پروژه را جلو ببرد.

حال که تا حدی با مفهوم فریم ورک ها آشنا شدید به ادامه مسیر صفر تا صد یادگیری فرانت اند می پردازیم.

تا به اینجای کار به 3 زبان برنامه نویسی HTML, CSS, JavaScript اشاره کردیم.

در ادامه ی این دوره و پس از فراگیری این 3 زبان قصد داریم یکی از فریم ورک های (گویش های) زبان CSS با نام Bootstrap را یاد بگیریم.

Bootstrap

بوت استرپ یک ابزار ویژه یا بهتر بگوییم، محبوب ترین فریم ورک دنیا برای زبان CSS است. به کمک این فریم ورک و شبکه بندی قدرتمند آن می توان صفحات وب را در کمترین زمان ممکن، به شکل کاملا ریسپانسیو (سازگار با تبلت و موبایل) طراحی کرد.

استفاده از این فریم ورک کاملا رایگان است!

jQuery

پس از یادگیری بوت استرپ در انتهای این مسیر به ظاهر سخت و طولانی به فریم ورک جی کوئری خواهیم رسید.

یکی از محبوب ترین فریم ورک های زبان JavaScript کتابخانه جی کوئری است. شما با یادگیری این زبان می توانید در زمان کمتر و با سرعت بسیار بالاتری کارهای جاوا اسکریپتی خود را انجام دهید.

چرا باید از جی کوئری استفاده کنیم؟

 • جی کوئری سرعت کدنویسی ما را بالاتر می برد و کد های ما را کارآمد تر می کند
 • یک کتابخانه متن باز است (یعنی هرکسی می تواند در توسعه و ارتقاء آن مشارکت کند)
 • سازگاری بالا با کتابخانه های دیگر جاوا اسکریپت
 • تنوع بسیار شگفت انگیز پلاگین ها و افزونه های آماده

پنج دوره آموزش تصویری فرانت اند در یک دوره!

مبحث Front-End یا طراحی ظاهر وب سایت، به تنهایی آمیخته از چندین زبان برنامه نویسی مختلف است که هر کدام دوره ی آموزشی خاص خود را می طلبند.

دوره آموزش تصویری پروژه محور End of Front-End ، یک پکیج آموزشی کامل (شامل پنج دوره مختلف) است که توسط گروه آموزشی آکادمی وبسیلا ضبط و فیلم برداری شده است.

شما می توانید هر آنچه که برای ورود به بازار کار طراحی فرانت اند سایت مورد نیاز است را در فیلم های آموزشی موجود در این پکیج جامع به صورت کاملا پروژه محور و عملی یاد بگیرید.

سرفصل های اصلی دوره :

 • آموزش کامل و پروژه محور زبان پایه وب HTML
 • آموزش کامل و پروژه محور زبان طراحی وب CSS و رسپانسیو
 • آموزش کامل و پروژه محور فریم ورک بوت استرپ Bootstrap
 • آموزش کامل و پروژه محور زبان JavaScript
 • آموزش کامل و پروژه محور jQuery
 • آموزش Ajax : آشنایی با نحوه ارتباط فرانت اند با بخش سرورساید وب سایت به کمک تکنولوژی ایجکس

پیش نیاز های آموزش فرانت اند؟

در یک جمله : هیچ پیش نیازی ندارد!

به دلیل اینکه این دوره مفاهیم طراحی سایت را از ابتدایی ترین نقطه آغاز می کند هیچگونه پیش نیازی نداشته و همه ی افراد علاقمند با تهیه این دوره می توانند پا به عرصه ی وب بگذارند.

این دوره آموزشی نه تنها پیشنیازی ندارد بلکه خود پیش نیاز اکثر دوره های آموزشی طراحی سایت می باشد. مانند :

 • آموزش طراحی سایت با وردپرس
 • آموزش طراحی سایت بدون کد نویسی
 • فیلم آموزش طراحی سایت فروشگاهی
 • و…

جلسه پرسش و پاسخ حضوری

بعد از خرید این دوره، ما شمارو از یاد نمی بریم و این تازه آغاز راه ماست، تا زمانی که شما به یک برنامه نویس حرفه ای فرانت اند تبدیل بشید!

علاقمندان می توانند با هماهنگی قبلی هفته ای نیم ساعت از پشتیبانی و جلسه پرسش و پاسخ حضوری در دفتر آکادمی وبسیلا در تهران به صورت رایگان بهره مند شوند.

امکان کارآموزی آکادمی وبسیلا

دانشجویان در پایان دوره می توانند درخواست خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی در آژانس سئو و طراحی سایت وبسیلا اعلام نمایند.

جزوه آموزش طراحی سایت

تمامی منابع مختلف از جمله فایل های PDF و کتاب های مختلف آموزش طراحی سایت را کنار بگذارید و از جزوه صفر تا صد طراحی سایت آکادمی وبسیلا استفاده نمایید.

علیرضا محمدی کردخیلی

علیرضا محمدی کردخیلی

توسعه‌دهنده ارشد وب

 • بنیان‌گذار آکادمی وبسیلا
 • دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران
 • دارنده مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه هاروارد آمریکا
 • مدیر فنی کارگروه مهارت های بنیادین شهر هوشمند
 • مدیر فنی تیم انفورماتیک سازمان مدیریت بحران
 • برنامه‌نویس سامانه امنیت تردد سازمان صدا و سیما
 • CIW Web Development Professional
تخفیف ۶۰٪ تکرار نشدنی به مناسبت 20,000 نفری شدن خانواده وبسیلا در اینستاگرام (ظرفیت محدود)

1,990,000 تومان

( 1300+ دانشجو )
4.9
85 بررسی
22
1
1
0
0

85 reviews for آموزش برنامه نویسی فرانت اند پروژه محور – دوره جامع Front End

حذف فیلترها
 1. Verified owner صلاح الدین نام نیک (خریدار محصول)

  با درود خدمت استاد عزیز و بزرگوار،از زحماتتون بینهایت سپاسگزارم.
  بنده کارشناسی ارشد مکانیک هستم و بیشتر از 15 سال تجربه کاری دارم. در زمینه مکانیک، برق، شیمی و پروسه و کنترل بیشتر از صد پکیج آموزشی رو از سایتها و منابع مختلف تهیه کردم و یاد گرفتم، ولی سبک بیان و تسلط شما قابل ستایش هستش و قابل مقایسه با هیچکدومشون نیست. مخصوصا در بخش html که همزمان تصویر مدرس هم رو صفحه نمایش داده می شد، خیلی تاثیر مثبت و بسزایی تو یادگیری داشت و استرس بیننده رو کاهش می ده و در واقع یک فضای دوستانه به همراه داره. با شما در تماس خواهم بود و از راهنماییهاتون بهره خواهم برد.

  منتظر تهیه پکیجهای جدیدتون خواهیم بود.

  سربلند باشین و راهتان پایدار.

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی

   سلام خدمت شما صلاح‌الدین جان
   خوشحالم که محتوای دوره برات مفید بوده و خیلی ممنونم بابت فیدبک و انرژی مثبتت❤️😍
   برات آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همین فرمون جلو بری و بترکونی 🥇

 2. رویا مرادی

  با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز، از دانشجوهای دوره هستم و می خوام به خاطر آموزش جامع، دقیق و منظمتون ازتون تشکر کنم. من دوره های آنلاین زیادی رو دیدم که هیچکدوم به این دقیقی و پروژه محوری نبوده، حتی در کلاس آموزش حضوری با تضمین به کارآموزی و بعد استخدام شرکت کردم و پول زیادی هزینه کردم در حالی که آموزششون خیلی کلی و سر بسته و به صورت پروژه ای نبود، متاسفانه پس از پایان دوره و پرداخت کامل وجه هم حرفشون رو عوض کردند.. شما داخل این دوره های آموزشی خیلی دلسوزانه تمام مباحث رو با جزییات توضیح دادید و از بیان جزییات هیچ دریغ نکردید. باز هم ممنون به خاطر آموزش های خوبتون

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی

   سلام خدمت شما
   خیلی ممنون از اظهار نظر شما
   خوشحالم که محتوای دوره براتون مفید بوده 🌹
   سعیم بر این هست که بتونم در آپدیت‌های بعدی کیفیت رو از اینی که هست هم بالاتر ببرم.

 3. علیرضا

  سلام
  با احترام، اگر امکانش هست یک تخفیف بگذارید.ممنون

 4. Verified owner زهرا محمودی (خریدار محصول)

  سلام و عرض ادب استاد محمدی عزیز
  استاد من ی سوالی ازتون داشتم من میخوام فیلم های آموزشیمو از دسکتاپم منتقل کنم به لب تاب باید چیکار کنم؟

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلام وقت شما بخیر
   لطف کنید به آی دی @websila_support توی تلگرام پیام بدین کمتر از ۲۴ ساعت راهنماییتون میکنن بچه‌های تیم پشتیبانی.

 5. اشکان

  سلام لطفا برای دوره تخفیف بذارید
  همه سایتها و گروه ها معمولا تخفیف میذارن اونم 50 درصد یا حتی بیشتر(بی کیفیت هم نیستند. ده بیست ساعته و واقعا ازشون استفاده کردیم کلی هم دعاشون کردیم)
  شما هم تخفیف بذارید تا افراد بیشتری بتونن از دوره های باکیفیت استفاده بکنن
  به امیدی که در این ره به خدا میداری!!

  • Store manager علیرضا محمدی کردخیلی (خریدار محصول)

   سلام خدمت شما
   دوست عزیز این دوره همین الان هم توی تخفیف هست
   یه سری آپدیت های اساسی داره روی دوره انجام میشه و به زودی قیمت دوره پس از انجام این آپدیت ها به ۷ میلیون تومان میرسه.
   اما شما اگر الان دوره رو با این قیمت خریداری کنید به تمامی آپدیت های جدید به صورت کاملا رایگان دسترسی خواهید داشت.
   ضمن اینکه کیفیت دوره ها متفاوت هست اشکان جان.
   این دوره با تجهیزات حرفه ای تصویر و صدابرداری شده و تمامی جلسات توسط تدوین گر حرفه ای تدوین شدن.
   منتور دانشجویان شخصا خودم هستم و هر هفته وبینار دورهمی داریم با دانشجویان.
   همه این موارد باعث شده که امکان تخفیف بیش از این وجود نداشته باشه روی این پکیج.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *